Eğitim Herşeyi Değiştirir, Etkili Eğitim Programı Oluşturma

Eğitimler için harcanan zaman, para ve iş gücünün bir karşılık bulabilmesi için eğitim süreci, planlamadan sonuçların alınmasına kadar bir programa bağlı olarak gerçekleştirilmelidir. Bu yazı etkili eğitim programları oluşturabilmek için rehber niteliğinde oluşturulmuş özet bir dökümandır.

1. Eğitim Programlarının Tasarımı

Eğitim programının doğru tasarlanması son derece önemlidir ve aşağıdaki başlıkların alt verileri doldurulduğunda çok iyi bir tasarım oluşturulabilir. Böylece eğitimin konusundan eğitimin nasıl verileceğine kadar bütün aşamalar belirlenmiş olur.

 • Eğitim İhtiyaç Analizi

Eğitimin doğru çözüm olduğu düşünülen problemler sıralanır.

 • Eğitim Programının Hedeflerinin Belirlenmesi

Çözülecek problemlerden sonra ulaşılması beklenen hedef değerler sıralanır.

 • Eğitimlerin Gruplandırılması

Belirlenen eğitimler, farkındalık oluşturma, genel bilgilendirme, özel bir konuda uzmanlık kazandırma gibi sınıflara ayrılır.

 • Öğrenme Hedefleri

Eğitim tamamlandığında çalışanların yapabilmeleri istenen beceriler veya sahip olmaları istenen farkındalıklar sıralanır.

 • Öğrenci Analizi

Eğitim verilecek çalışanların; iletşim yetenekleri, okuma seviyeleri, öğenme stili ve çalışma takvimi gibi veriler toplanır.

 • Eğitimin Uygulama Şeklinin Belirlenmesi

Yazılı eğitim materyalleri, video tabanlı eğitim materyalleri, web seminerleri, bire bir eğitim, sınıf eğitimi ve iş başında eğitim gibi eğitim yollarından uygun olanlar seçilir.

2. Eğitim Programlarının Geliştirilmesi

Tasarlanan eğitim programlarının verimliliğini artırmak için geliştirme aşaması büyük öneme sahiptir. Bu aşamada aşağıdaki başlıkların alt verileri belirlenerek tasarımı tamamlanan eğitim mükemmel bir hale  getirilebilir.

 • Güvenilir Bilgi Kaynaklarının Kullanılması

Tasarlanan eğitimin içeriğinin tamamen doğru ve güvenilir bilgilerden oluşması sağlanmalıdır.

 • Eğitimin Öğrenme Hedefleriyle Eşleştirilmesi

Eğitim içeriğinde belirlenen öğrenme hedeflerine hizmet etmeyen gereksiz bilgiler bulunmamalıdır. Eğitim içeriği hedefi tam karşılayacak şekilde kısa ve öz olmalıdır.

 • Yetişkin Öğrenme İlkelerinden Yararlanılması

Yetişkinlerin; kendi kendini yönetme isteği, saygı görme isteği, deneyimlerini kullanma isteği, işlerine yardımcı olacak şeyleri öğrenme isteği, başarı için motive edilme isteği, psikolojik olarak rahat olma isteği gibi özellikleri vardır. Yetişkinlerin eğitimlere daha ilgili olmaları için eğitimlerde bu olgular vurgulanmalıdır.

 • Eğitimin İnsan Merkezli Yapılması

Öğrenci analizinde ortaya çıkan sonuçlara bağlı olarak eğitimin her aşamasında değişiklikler yapılabilir. Eğitim ancak insan odaklı yapılabilirse istenen verim alınabilir.

 • Eğitimin Kısa Tutulması

İnsan beyninin odaklanma süresi kısadır ve odak süresinin dışına taşmış eğitimler faydalı olamazlar. Yapılan araştırmalar 15 dakikalık eğitimlerin 45 dakikalık eğitimlerden daha faydalı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle eğitimler mümkün olduğu kadar kısa tutulmalıdır.

 • Eğitimlerin Parçalara Bölünmesi

Eğitimlerde katılımcılara aşırı bilgi yüklemesi yapmaktan kaçınılmalıdır. Bilgiler bütünü bozmayacak şekilde parçalara bölünerek planlanmış zaman çizelgesinde aktarılmalıdır.

 • Eğitim Dili Seviyesinin Belirlenmesi

Eğitim materyalleri hazırlanırken katılımcıların anlama seviyeleri dikkate alınmalıdır, mümkün olduğu kadar aşırı bilimsel, akademik, çok uzun, devrik ve kısaltmalar içeren cümlelerden kaçınılmalıdır.

 • Eğitim İçeriğine Görsellerin Dahil Edilmesi

Eğitimin içeriğinde bol bol görsel ve işitsel materyaller olmalıdır.

 • Eğitim Başlangıcında Eğitim Konusuyla İlgili Ön Bilgi Verilmesi

Eğitime başlamadan önce eğitimin amacı basitçe ve günlük hayattan örneklerle açıklanmalıdır.

 • Benzetmeler ve Karşılaştırmalar Kullanılması

Özellikle anlaşılması daha zor olan konuları anlatırken benzetmler ve karşılaştırmalar kullanılarak konular basitleştirilmelidir.

 • Hikayeleştirmeler Yapılması

Eğitimin hikayeleştirilmesi hem katılımcıların daha çok ilgisini çekecektir hem de anlamayı kolaylaştıracaktır.

 • Katılımcıların Alıştırma Yapma, Karar Verme ve Sonuçları Görmelerinin Sağlanması

İnsanın en iyi öğrenme şekli yaparak öğrenmektir. Eğitimlerde anlatılan konular gerçek ortamında uygulanarak tekrarlanmalıdır. Böylece gerçek anlamda öğrenilmesi ve unutulmaması sağlanmış olacaktır.

 • Eğitimlerin Belirli Aralıklarda Tekrarlanması

Özellikle bazı konularda insanların öğrendiklerini unutmaması veya yeni gelişmelerden haberdar olması gerekir. Bu tarz konular için belirli aralıklarda eğitimler tekrarlanmalıdır.

 • Katılımcılara Sahip Oldukları Öğrenme Gücünün Gösterilmesi

Eğitim sırasında katılımcıların keşifler yapmasına imkan sağlayacak pratikler yapmak önemlidir. Onlara kendi kendilerine öğrenebilme gücüne sahip olduklarını göstermek gerekir. Sorgulayıcı sınavlar yerine hatırlatıcı ve bulmaca çözüyormuş hissi veren alıştırmalar yapılarak bu sağlanabilir.

3. Eğitimlerin Verilmesi

Tasarımı ve geliştirilmesi tamamlanan eğitimlerin katılımcılara verilmesi bu aşamaya kadar yapılan bütün çalışmaların amacına ulaşabilmesi için kilit öneme sahiptir. Eğitimin verilme yöntemleri ve önemli konular kısaca özetlenmiştir.

 • Eğitim Verme Konusunda İlk Husus

Eğitim tasarlanırken belirlenen kriterler doğrulutusunda ve özellikle öğrenme hedefinden şaşmayacak şekilde insan merkezlilik ilkesinden çıkmadan eğitime başlamalı, devam edilmelidir.

 • Yüz Yüze Eğitmenler Ve Etkili Eğitim Sunumu

Yüz yüze sınıf eğitimlerinde, yapılan eğitimlerin katılımcılar için merak uyandırıcı, aktif ve ilgi çekici olması sağlanmalıdır. Sınıf eğitimleri işten kaçış için bir fırsat zamanı olmanın çok ötesinde olmalıdır.

 • Çevrimiçi ve Sanal Eğitim Sunumu

Çevrim içi ve sanal eğitimlerin pasif ve sıkıcı bir şekilde öğrencilere sunulmasından kaçınılmalıdır. Katılımcılar bu eğitimlerin zaman alıcı bir zorunluluk değil bir fayda olduğunu açıkça görebilmelidirler.

 • Mobil Eğitim Sunumu

Çalışanların cep telefonlarına belirli uygun zaman aralıklarında kısa, eğlenceli ve merak uyandırıcı eğitim materyalleri gönderilerek sürekli eğitim döngüsü oluşturulabilir.

 • Belirli Aralıklarda Tekrarlanan Eğitimler

İnsanın doğasında unutmak çok belirgin bir özellik olduğu için eğitimler sürekli geliştirilerek tekrarlanmalıdır.

 • Mikro Eğitimler

Belirlenen bir konuyu 5 dakika gibi kısa bir zamanda ilgi çekici bir şekilde anlatmak çoğu uzun eğitimden daha faydalıdır. İş başında tekrarlanan mikro eğitimler hem akılda kalıcıdır hem de sıkıcılıktan uzaktır.

 • Performans Destekli Eğitimler

Bazı konular için en iyi öğrenme yolu uygulamalı öğrenme şeklidir. Katılımcıların eğitim sırasında uygulama yapmasına izin verin, hata yapmayı serbest bırakın ve performanslarını destekleyin.

 • 70/20/10 Kuralı

İnsanlar %70 deneyimlerinden, %20 etrafında gördüklerinden, %10 aldıkları eğitimlerden öğrenirler. Bir kuruluşta eğitimin katkısı %10 ile başlar ve ancak eğitim sürekli tekrarlanan bir kültür haline dönüştüğünde %20 ve %70’lik dilimlerde etkili olabilir.

4. Eğitim Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Eğitim sonuçlarının doğru analiz edilmesi ve değerlendirilmesi oluşturulan eğitim programlarının şirket çalışanları için uygunluğunu test etmek adına önemli bir ölçüttür. Elde edilen sonuçlara bağlı olarak eğitim programları değiştirilebilir veya geliştirilerek sürdürülebilir.

 • Çalışanların Eğitime Tepkilerinin Ölçülmesi

Eğitimlerden sonra katılımcıların görüşlerini ve onlara sağlanan katkı seviyelerini görmek için değerlendirme formları ve anketler yapılabilir. Bu anketler yargılayıcı bir şekilde değil eğitimin devamı niteliğinde ve yine ilgi çekici olmalıdır.

 • Eğitim Sonrası Çalışanların Öğrenimlerinin Test Edilmesi

Bazı eğitimlerde çalışanlara bir konuda uzmanlık kazandırılmaya çalışılıyor olabilir ve bu tarz eğitimlerden sonra testler yaparak sonuçları görmek önemlidir.

 • Günlük Çalışma Ortamının Gözlemlenmesi

Verilen eğitimlerden sonra çalışanların işlerinin başında ki günlük davranışları izlenerek eğitim öncesi ile davranışları kıyaslanır ve eğitimlerin verimliliği ölçülebilir.

 • Eğitim İhtiyaç Analizinin Tekrarlanması

Eğitim programının tasarlanmasında ilk adım olan eğitim ihtiyaç analizleri tekrarlanarak aynı problemlerin tekrar listelenip listelenmediğine bakılabilir ve yapılmış olan eğitimlerden elde edilen kazanımlar görülebilir.

5. Sertifikalandırma ve Eğitim Geçmişi Kartlarının Oluşturulması

Eğitimler ile ilgili sertifikalar verilmesi eğitimi daha değerli kılacaktır. Ayrıca her çalışanın aldığı eğitimleri tek bir sayfada görebilecekleri sürekli güncellenen eğitim geçmişi kartlarına sahip olmaları onların aldıkları eğitimleri sürekli hatırlayabilmlerini sağlayacaktır.

6. Eğitim Programlarının Sürekli Geliştirilerek Tekrarlanması

Eğitim programları sürekli geliştirilerek tekrarlanmalıdır, eğitimler bir kültür haline dönüştürülebilirse faydalı olacaktır, seyrek yapılan dönemsel eğitimler çalışanlar için formaliteden ileri gidemeyecektir.Categories: Self-Improvement

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: